Tag:

目次

生成

基本の生成方法

NSUIntegerの長さ2の配列を作って生成する。

NSUInteger array[] = {1, 2};
NSIndexPath indexPath = [NSIndexPath indexPathWithIndexes:array length:2];  

UITableViewで追加されている簡単な方法

NSIndexPath newPath = [NSIndexPath indexPathForRow:1 inSection:2];

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-04-13 (水) 16:46:20